آزمون عملی مجدد برق صنعتی درجه۲ (آموزشگاهها و ادواری)

مربوط به درخواست کنندگان بهمن ماه

ردیف

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

ملاحظات

محل آزمون

1

ادواری مجدد

مجید جعفری

۹۰/12/۲۰

13

عملی قبلی3/10/90

مرکز 19 شهریار / کارگاه الکتروتکنیک

5

الکتروفن نوین

کامران حسینی

۲۰/12/۹۰

۳۰/۸

عملی قبلی1/10/90

رضا گلبداغی

۲۰/12/۹۰

۳۰/۸

عملی قبلی1/10/90

روح اله ابراهیمی

۲۰/12/۹۰

۳۰/۸

عملی قبلی1/10/90

علی اکبر مولایی

۲۰/12/۹۰

۳۰/۸

عملی قبلی1/10/90

7

قائم شهریار

مجتبی عربخانی

۲۰/12/۹۰

۳۰/۸

عملی قبلی6/11/90

منوچهر کاوه

۲۰/12/۹۰

۳۰/۸

عملی قبلی6/11/90

حمید ملکی

۲۰/12/۹۰

13

عملی قبلی6/11/90

میلاد صفایی

۲۰/12/۹۰

13

عملی قبلی6/11/90

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرکز 19  |